معروف ترین تقویم های جهان

زمان های

امروز دیگر تصور اینکه ندانیم امروز چه روزی است؟، و یا تاریخ امروز چیست و حتی اینکه امروز چند شنبه است؟ برای ما غیر قابل تصور شده. انسان‌ها حداقل از «عصر نوسنگی» تاکنون فهمیدند که باید کنترل زمان خود را داشته باشند و برای برنامه ریزی رفت آمد های خود و فعالیت هایی که انجام می دهند نیاز به یک مهیار سنجش زمان دارند. برای همین منظور برای خود از همان سال های ابتدایی تقویم هایی را اختراع کردند.

آرزو افشار ونگینی ادامه مطلب ۰ ۰
اینجا سبک زندگی شاد را بیاموزید